Oświadczenie Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów ws „Ogólnopolskiego Protestu Studentów i Studentek"

Niezależne Zrzeszenie Studentów nie współuczestniczy oraz nie wspiera protestu pod hasłem „Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek”. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu wizerunku naszej organizacji jako współorganizującej wyżej wspomniany protest i rozsiewaniu informacji o naszym udziale. Jest to mylące i nieetyczne zachowanie, które niestety w ostatnich tygodniach miało miejsce.

NZS zawsze występował w obronie interesów studentów i obywateli RP. Przykładem takiej działalności był między innymi udział w proteście studenckim na Politechnice Częstochowskiej. Obrona podstawowych wartości zawsze była, jest i będzie w obszarze zainteresowania NZS. Przedmiotowy protest nie jest jednak wyrazem woli ogółu studentów, a konfliktem o charakterze polityczno-partyjnym.

 

Zarząd Krajowy
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Dodatkowe informacje

Czytaj dalej...

Opinia projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

 1. Uwagi ogólne

  Nowelizacja rozporządzenia przewiduje zmiany w następujących załącznikach:

  1. załącznik nr 1, czyli tzw. dotacja podstawowa dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów, doktorantów, kadr naukowych i na utrzymanie uczelni,
  2. załącznik nr 2, czyli tzw. dotacja podstawowa z budżetu MON udzielana uczelniom wojskowym związana z kształceniem i utrzymaniem uczelni,
  3. załącznik nr 4 dotyczący dotacji dla uczelni wojskowych na zadania związane
   z obroną narodową,
  4. załącznik nr 8 dotyczący sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.
  5. Niniejsza opinia będzie dotyczyła przede wszystkim zmian w załączniku
   nr 1 omawianego projektu rozporządzenia.

 2. Ocena poszczególnych regulacji

  Do najważniejszych zmian proponowanych przez Ministra w załączniku nr 1 niniejszego rozporządzenia niewątpliwie należy wprowadzenie wskaźnika jakości dydaktycznej uzależnionego od liczby studentów przypadającej na jednego nauczyciela akademickiego tj. dwunastu. Zmiana ta ma na celu zapobieżeniu rosnącego (także z powodu niżu demograficznego) zjawiska masowości studiów i tym samym obniżenia poziomu ich nauczania. Jakiekolwiek próby podejmowania zmian w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Liczba dwunastu studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego jest z pewnością mniejszą niż ma to miejsce na największych uczelniach publicznych w całej Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w algorytmie należałoby wprowadzać stopniowo - tak, żeby uniknąć sytuacji, w której liczba dwunastu studentów na jednego nauczyciela akademickiego dotyczyłaby osób, które są w trakcie odbywania studiów. Może się bowiem na niektórych uczelniach w Polsce zdarzyć sytuacja, w której uczelnie w celu uzyskania dotacji podstawowej w pełnej wysokości będą musiały zredukować liczbę już uczących się studentów. Taka ewentualność z pewnością wywołałaby chaos na uczelniach wyższych w całej Polsce oraz niepewność studentów co do swojej przyszłości na uczelni. Z naszego punktu widzenia byłaby niedopuszczalne, a obecna treść rozporządzenia wskazuje, iż będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, a więc w trakcie trwania roku akademickiego. Tym samym proponujemy, aby zaznaczyć w treści omawianego rozporządzenia, iż zmiany odnośnie wskaźnika jakości dydaktycznej obowiązywać będą od przyszłego roku akademickiego i dotyczyć będą tylko i wyłącznie studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Powyższe pozwoli stopniowo przygotować się na zapowiadane zmiany uczelniom i tym samym unikniemy możliwych utrudnień w funkcjonowaniu szkół wyższych w całej Polsce. Analogiczne jest nasze stanowisko w odniesieniu do uczelni zawodowych i medycznych.

  Dodatkowo zwrócić uwagę należy, iż wyżej omawiany algorytm ma także negatywne zastosowanie (w kontekście wysokości przyznanej dotacji) dla uczelni, w których na jednego nauczyciela przypada mniej niż dwunastu studentów. Należałoby się zastanowić czy faktycznie dotacja powinna być obniżana w tym przypadku zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż im mniej studentów przypada na jednego nauczyciela akademickiego tym więcej czasu może on poświęcić jednemu studentowi, a tym samym pozytywnie wpłynąć na jego rozwój i wiedzę zdobywaną podczas procesu kształcenia. W tym względzie rozważyć jednocześnie należy aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania.

  Pozytywnie oceniamy również proponowane zmiany odnośnie wprowadzenia wskaźnika potencjału naukowego, który może (aczkolwiek nie musi) przyczynić się do poprawy jakości kadry naukowej zatrudnianej na uczelniach. Zmiany te powinny być jednak dokładnie monitorowane i dostosowywane do potrzeb uczelni z uwzględnieniem dobra studentów
  i doktorantów – nie ulega bowiem wątpliwości, iż dla studentów niezwykle ważny jest aspekt dydaktyczny, a nie tylko naukowy studiów. Mamy nadzieję, że zmiany te w sposób pozytywny wpłyną na oba te aspekty.

  Negatywnie natomiast oceniamy obniżenie składniku kadrowego wagi dla profesorów z zagranicy (do poziomu 3,0). W uzasadnieniu omawianej zmiany proponowanej przez Ministra czytamy: ,,Wprowadzenie takich zmian wynika ze sprzeciwu środowiska naukowego odnośnie do uwzględniania w ramach omawianego składnika z większą wagą profesorów
  z zagranicy, zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych względem profesorów
  z Polski, zatrudnionych na podstawie umów o pracę.”
  Powyższy ,,sprzeciw” nie jest jednak szczegółowo uzasadniony i nie służy dobru uczelni, a przede wszystkim studentom – oni bowiem na uczelni są najważniejsi i to oni najbardziej korzystają na możliwości współpracy
  z profesorami z zagranicy. Nie ulega wątpliwości, iż obecny stan uczelni w Polsce znajduje się (w stosunku do reszty świata) na wyjątkowo niskim poziomie. Zmniejszanie premiowania dla profesorów z zagranicy, którzy mogliby w sposób znaczący i istotny wzbogacić ofertę polskich uczelni wpłynie negatywnie na podnoszony od wielu miesięcy przez Ministerstwo argument
  o umiędzynarodowieniu uczelni. Sprzeciw polskiego środowiska akademickiego nie jest poparty racjonalnymi przesłankami i nie powinien być decydujący w dyskusji na ten temat.

  Pozytywnie należy też zaopiniować kierunek zmian dotyczący premiowania studiów
  o charakterze praktycznym oraz zmiana zasad obliczania dotacji dla uczelni zawodowych
  . Zmiany te mają bardziej dostosować kierunki kształcenia do realiów rynku pracy, co może wpłynąć pozytywnie na start młodych osób w życie zawodowe i przyczynić się do lepszego wykorzystania ich potencjału.

  Nie ulega wątpliwości, że wiele regulacji zawartych w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia (zwłaszcza dotyczące wskaźnika jakości dydaktycznej) ma charakter niemalże rewolucji w systemie kształcenia na wyższych uczelniach w całej Polsce. Zmiany te idą jednak w kierunku zapobieżenia wzrastającemu zjawisku masowości studiów, co w dobie pokolenia niżu demograficznego wchodzącego w okres studiów wyższych jest niezwykle istotne.

 3. Podsumowanie

Mając na uwadze wszystko powyższe Niezależne Zrzeszenie Studentów:

 • pozytywnie opiniuje kierunek zmian proponowany w załączniku
  nr 1 rozporządzenia,
 • postuluje, aby zmiany odnośnie wskaźnika jakości dydaktycznej obowiązywały od przyszłego roku akademickiego i aby dotyczyły tylko i wyłącznie studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018,
 • poleca rozważenie zmian odnośnie wskaźnika jakości dydaktycznej w przypadku uczelni, w których liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego jest mniejsza niż 12,
 • negatywnie opiniuje obniżenie składniku kadrowego wagi dla profesorów
  z zagranicy.

Opinia została przygotowana we współpracy z Fundacją ,,Prawo dla Obywatela”

   

Dodatkowe informacje

Czytaj dalej...

Uchwała Komisji Krajowej z okazji 35-tej rocznicy strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu

W 35-tą rocznicę strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pragniemy oddać hołd ich uczestnikom oraz środowiskom akademickim, których upór i oddanie sprawie najwyższej wagi pozwoliły na przeprowadzenie najdłuższego strajku w dziejach PRL. Powodem przeprowadzeniu strajku było mianowanie na stanowisko rektora Michała Hebdę ze złamaniem wszelkich procedur i porozumień zawartych ze związkami zawodowymi. 26 października 1981 r., NZS oraz NSZZ Solidarność ogłosiły strajk okupacyjny na terenie uczelni, który był przyczynkiem do innych rozruchów w całej Polsce. Mimo tego Senat uczelni dokonał ponownego wyboru na rektora prof. Hebdy, którego kandydatura została poparta przez władzę PRL, nawet pomimo krytyki Konferencji Rektorów Szkół Wyższych, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rektor Hebda ostatecznie ustąpił po 8 miesiącach sprawowania urzędu.

Jako spadkobiercy tradycji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, podziwiamy wielką odwagę i oddanie wszystkich osób, które w imie wyższych wartości potrafiły postawić na szali swoją przyszłość. Swoją postawą i nieustępliwością są inspiracją dla kolejnych pokoleń NZS i to właśnie dzięki takim ludziom dziś możemy żyć w suwerennym państwie.

Dodatkowe informacje

Czytaj dalej...

Opinia rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

 1. Uwagi ogólne

              Art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje upoważnienie ustawowe dla Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Dotychczas Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rokrocznie przyjmował rozporządzenie określające ww. stawkę na najbliższy rok akademicki. Proponowane w opiniowanym rozporządzeniu rozwiązanie sprowadza się do określenia tych opłat na przyszłość bez konieczności wydawania corocznego rozporządzenia w tej materii.

              Podkreślić należy, iż w znacznej większości przypadków wyznaczenie ,,maksymalnej" opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia będzie de facto faktyczną opłatą jaką przyszły student będzie zobowiązany uiścić na konto uczelni w związku z procedurą rekrutacyjną.  Dzieje się tak na większości uczelni publicznych w Polsce. Opłata wnoszona przez studentów jest również bezzwrotna i w razie niezakwalifikowania lub rezygnacji studenta z podjęcia nauki na wybranym kierunku pozostaje w dyspozycji uczelni. Dodatkowo zwrócić uwagę należy, iż wniesienie takiej opłaty rekrutacyjnej w przeważającej liczbie przypadków będzie obciążało nie studenta wnoszącego opłatę, ale wychowujących go rodziców ze względu na młody wiek osób aplikujących na studia, którzy zazwyczaj nie posiadają stałego źródła dochodów.


 2. Ocena ogólna:

              Niezależne Zrzeszenie Studentów co do zasady pozytywnie opiniuje wydane rozporządzenia z pewnymi uwagami dodatkowymi zawartymi w dalszej części opinii. Przede wszystkim zaaprobować należy fakt, iż wysokości opłat zostały określone na przyszłość i znika tym samym konieczność corocznego wydawania rozporządzenia w tej materii. Polskie prawo jest ,,przeładowane" różnego rodzaju regulacjami i takie rozwiązanie w pewien sposób porządkuje materię legislacyjną oraz sprzyja większemu poczuciu pewności  prawnej co do wysokości tych opłat w odniesieniu do kolejnych roczników przyszłych studentów. Co prawda zmiana ww. opłat wymaga jedynie zmiany rozporządzenia, jednak taka zmiana musiałaby być odpowiednio uzasadniona zwiększonymi kosztami postępowań przyjęcia na studia, co w najbliższych latach (biorąc pod uwagę proces informatyzacji) nie powinno mieć miejsca.

              Nadto proponowane w rozporządzeniu wysokości opłat nie różnią się od tych zeszłorocznych, co należy uznać za właściwe - trudno bowiem uznać, że istnieje jakakolwiek przesłanka uzasadniająca ich podniesienie. Postępowanie rekrutacyjne na większości uczelni sprowadza się bowiem do odbioru, zweryfikowania i oceny dokumentacji dostarczanej przez przyszłych studentów uwzględniając przy tym koszty administracyjne i księgowe. Koszty te nie powinny ulec zwiększeniu również w najbliższych latach.

 3. Propozycje dodatkowych zmian

            Aprobując treść rozporządzenia nie można jednak nie zwrócić uwagi na fakt, który od wielu już lat trapi przyszłych studentów ponoszących opłaty za postępowania rekrutacyjne, a mianowicie brak zwrotu opłat w przypadku niedostania się lub wyboru innego kierunku studiów na tej samej uczelni. Dlatego też postulujemy wprowadzenie do rozporządzenia obowiązku zwrotu przez uczelnię części opłaty rekrutacyjnej w przypadku, w którym student dostał się i podjął naukę na tej samej uczelni, ale na innym kierunku studiów. Często bowiem zdarza się, że przyszły student bierze udział na tej samej uczelni (a nawet na tym samym wydziale) w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jeden kierunek studiów, a wówczas ponosi takie same opłaty za kolejne postępowania rekrutacyjne. Naszym zdaniem bardziej celowe byłoby, aby część tej opłaty zostało zwrócone studentowi (w przypadku spełnienia ww. warunków) zważywszy na niższe koszty takiego postępowania w przypadku gdy cały proces rekrutacyjny kandydata zamyka się w ramach jednej uczelni. Zróżnicowanie stopnia trudności kolejnych egzaminów maturalnych i tym samym tzw. progów punktowych rodzi częsty problem z wyborem kierunku przez młodych ludzi co prowadzi do ponoszenia przez nich dodatkowych opłat rekrutacyjnych w tej samej wysokości. Możliwość zwrotu ich części przyczyniłoby się do mniejszego obciążenia finansowego przyszłych studentów i pozytywnie wpłynęłoby na świadomość samych studentów tj. że uczelnia stara się w jak najszerszym stopniu zrealizować konstytucyjną zasadę bezpłatności nauki w szkołach publicznych.

Podsumowanie - ocena ogólna

Mając na uwadze przedstawioną wyżej ocenę Niezależne Zrzeszenie Studentów:

 1. pozytywnie opiniuje przedmiotowe rozporządzenie,
 2. postuluje wprowadzenia obowiązku zwrotu części opłaty za postępowanie rekrutacyjne w przypadku, w którym student dostał się i podjął naukę na tej samej uczelni, ale na innym kierunku studiów.

Opinia została przygotowana we współpracy z Fundacją ,,Prawo dla Obywatela”

 

   

Dodatkowe informacje

Czytaj dalej...